Vedtekter for Hokksund byutvalg


 

Vedtekter for Hokksund Byutvalg

Formål

·        Arbeide for å virkeliggjøre verdiene i Verdimanifestet

·        Være bindeledd mellom kommunen og ulike interessegrupper i lokalmiljø.

·        Skape engasjement blant innbyggerne i lokalmiljøet for frivillig samfunnsinnsats

·        Arbeide for at innbyggerne fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.

Ansvarsområde

·        Utvalget skal arbeide for å virkeliggjøre visjonen til Hokksund

·        Uttale seg om aktuelle kommunale saker og planer for Hokksund

·        Fremme lokale saker ovenfor kommunen, på et eget initiativ

·        Utvalget skal søke samarbeid med næringslivet, offentlige virksomheter lag/foreninger og andre frivillige ressurser i Hokksund for å styrke fellesskapet og byens identitet

·        Fremme forslag til fornyelse/forbedringer i byen som lokalmiljøet kan være tjent med

Organisering

·        Innbyggerne med bostedsadresse Hokksund kan velges som medlemmer til Hokksund Byutvalg

·        Hokksund Byutvalg skal bestå av 8 medlemmer. Utvalget konstituerer seg selv og velger minimum leder og kasserer. Utvalget er beslutningsdyktig så lenge minst 4 representanter er tilstedet på utvalgsmøtene.

·        Medlemmene velges for 2 år, men kan velges for ytterligere perioder. For å sikre kontinuitet bør aldri mer enn 5 medlemmer være på valg samtidig

·        Byutvalget kan nedsette arbeidsgrupper til spesielle oppgaver.

·        Ved oppløsning av Hokksund Byutvalg skal eventuelt overskudd, etter at gjeld og andre forpliktelser er dekket, brukes til lignende formål – jmfr. Vedtektenes første punkt.

Årsmøte

·        Årsmøtet er øverste beslutningsmyndighet.

·        Innen utgangen av 1. kvartal avholdes åpent folkemøte/årsmøte som velger Byutvalgets medlemmer og valgkomite.

·        Årsmøtet annonseres med minst tre ukers varsel

·        Følgende saker er obligatoriske på årsmøtet: Årsmelding, regnskap og valg av medlemmer til utvalget.

·        Saker til årsmøtet må være hos Byutvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet.

·        Vedtektsendringer krever 2/3 flertall

Revidert 27.mars- 2014


Nettsiden oppdateres med eRedaktør.